BCNA Negotiation Consultants

Ειδικότητά μας
οι Επιχειρηματικές
Διαπραγματεύσεις

Δωρεάν Πλάνο Διαπραγμάτευσης
Αποκλειστικά για τη δική σας υπόθεση!
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
#1 Εταιρεία Διαπραγματεύσεων

20ετής εμπειρία στο χειρισμό επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων.
Εξειδικευμένοι Διαπραγματευτές
Και μια ομάδα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων συμβάλλουν στην επιτυχία σας.
Επιτυχημένη Χάραξη Στρατηγικής
Τακτικές και στρατηγικές που προσαρμόζονται στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Ειδικότητά μας
οι Επιχειρηματικές
Διαπραγματεύσεις

#1 Εταιρεία Διαπραγματεύσεων

20ετής εμπειρία στο χειρισμό Επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων

Εξειδικευμένοι Διαπραγματευτές

Και μια ομάδα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων συμβάλλουν στην επιτυχία σας

Επιτυχημένη Χάραξη Στρατηγικής

Τακτικές και στρατηγικές που προσαρμόζονται στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες

Δωρεάν Πλάνο Διαπραγμάτευσης

Αποκλειστικά για τη δική σας υπόθεση

Αναπτύξτε
την επιχείρησή σας

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ευθύ αντίκτυπο στην κερδοφορία μιας επιχείρησης είτε αυτές σχετίζονται με τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων είτε αφορούν πολυπλοκότερες επιχειρηματικές συμφωνίες. Μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση αποτελεί τη διαφορά μεταξύ μιας οριακά αποδεκτής και μιας επιχειρηματικά βέλτιστης συμφωνίας.

Η BCNA παρέχει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για ζητήματα εμπορικής υφής είτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας τις διαπραγματεύσεις που αφορούν εμπορικές και επιχειρηματικές συμφωνίες είτε λειτουργώντας συμβουλευτικά από το στάδιο της προετοιμασίας ως την τελική της έκβαση.

Επιχειρηματικές Συμφωνίες

Εμπορικές Συμφωνίες

Σε πόσες διαπραγματεύσεις
έως τώρα
μπορούσατε και καλύτερα;

Χωρίς στρατηγική;  

ή

με τη στήριξη της  BCNA

Διαπραγμάτευση βασισμένη στην όποια εμπειρία του διαπραγματευτή

Διαπραγμάτευση ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων προσεγγίσεων

Διαπραγμάτευση χωρίς ομάδα

Διαπραγμάτευση από καταρτισμένη ομάδα, τα μέλη της οποίας έχουν διακριτούς ρόλους

Προσέγγιση κάθε διαπραγμάτευσης με τον ίδιο τρόπο

Αναλυτική προετοιμασία με εκπόνηση εξατομικευμένου διαπραγματευτικού πλάνου που προσαρμόζεται ανά περίπτωση

Περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Εξειδικευμένη ομάδα που πέρα από τις διαπραγματευτικές γνώσεις που διαθέτει, καλύπτει και τις οικονομικές, νομικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις μιας διαπραγμάτευσης

Ευχέρεια σε περιορισμένο εύρος διαπραγματεύσεων

20 ετής εμπειρία σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και εμπορικών συμφωνιών

Ανάλυση μόνο των παραμέτρων της μίας πλευράς

Ανάλυση παραμέτρων που αφορούν και τις δύο πλευρές

Υποθέσεις που χειριστήκαμε εκ μέρους των πελατών μας
Έπειτα από παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία λόγω δυσμενών αλλαγών στο ανταγωνιστικό τοπίο και συνεχιζόμενων αναιμικών πωλήσεων, η επιχείρηση του πελάτη μας βρέθηκε στα πρόθυρα χρεοκοπίας.
 
Χωρίς άμεση επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμφωνιών και οικονομικών οφειλών προς τρίτους, αλλά και αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου ο πελάτης μας θα αναγκαζόταν να
διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησης του εντός έξι μηνών.
 
Η προσέγγιση μας:
 
 • Αναλύσαμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης από νομική, εμπορική και οικονομική σκοπιά μελετώντας την βιωσιμότητά της στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς.
 • Καταγράψαμε τους διαπραγματευτικούς στόχους που θα έπρεπε να πετύχουμε ώστε να αντιστραφεί η αρνητική πορεία που είχε διαγράψει η επιχείρηση το τελευταίο έτος.
 • Καταστρώσαμε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης με υφιστάμενους προμηθευτές αξιολογώντας τη σημασία του καθενός στη λειτουργία της επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπραγματευτική τους θέση.
 • Αναλύσαμε τα σημεία πίεσης.
 • Καταστρώσαμε λύσεις για κάθε προμηθευτή ξεχωριστά με γνώμονα τη διατήρηση των υφιστάμενων συνεργασιών και τη βιωσιμότητα τόσο του πελάτη μας όσο και των προμηθευτών.
Τι πετύχαμε για τον πελάτη μας:
 
 • Μείωση του χρέους προς τους προμηθευτές του κατά 40%
 • Επαναδιαπραγματευθήκαμε όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες που είχε συνάψει η επιχείρηση, επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους από τους ήδη υπάρχοντες
 • Επαναφορά στην κερδοφορία με βιώσιμους όρους
Ο πελάτης μας, μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα του FMCG ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε γειτονική χώρα. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπιζε ήταν ο εντοπισμός αξιόπιστων εταίρων και η διαπραγμάτευση μαζί τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
 
Η προσέγγισή μας:
 
 • Χαρτογραφήσαμε το επιχειρηματικό και νομικό τοπίο της εν λόγω χώρας και βοηθήσαμε τον πελάτη να αποκρυσταλλώσει τη στρατηγική επέκτασής του.
 • Καταγράψαμε και αναδείξαμε τόσο τους οικονομικούς όσο και τους στρατηγικούς στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετούν οι διαπραγματεύσεις του με πιθανούς εταίρους.
 • Σχεδιάσαμε τη διαπραγματευτική στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσει, έχοντας λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση του πελάτη μας και τα μελλοντικά του σχέδια για την περιοχή.
Τι πετύχαμε για τον πελάτη μας:
 
Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να κλείσουμε για τον πελάτη μας πολλαπλές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα που επέφεραν μια αύξηση εσόδων της τάξεως του 84% κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της θυγατρικής του εταιρείας.
Ο πελάτης μας είχε παγιδευτεί σε μια μακροπρόθεσμη σύμβαση για την παροχή αναβαθμίσεων λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης μιας μεγάλης εταιρείας IT.
 
Η υφιστάμενη συμφωνία είχε τύχει ανεπαρκούς διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα τη σταθερή μείωση της κερδοφορίας του πελάτη σε σημείο όπου η συμφωνία δεν ήταν πλέον βιώσιμη. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΙΤ, παρόλο που παραδεχόταν ότι η συμφωνία είχε καταστεί ετεροβαρής, απαιτούσε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης, ως είχε.
 
Η προσέγγισή μας:
 
 • Αξιολογήσαμε τη διαπραγματευτική θέση, τις εναλλακτικές επιλογές και τους στόχους του πελάτη μας.
 • Αποτυπώσαμε την υφιστάμενη δυναμική των σχέσεων των δύο πλευρών και αναγνωρίσαμε τις κύριες ανησυχίες του αντισυμβαλλόμενου –οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο οικονομικά ζητήματα.
 • Εντοπίσαμε τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο εταιρείες και μετρήσαμε την επιρροή τους και το επίπεδο εμπλοκής τους στις διαπραγματεύσεις.
 • Προτείναμε βήματα που θα μπορούσαν να παράγουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη.
 • Βοηθήσαμε τον πελάτη μας να αναδιαμορφώσει την αξία της πρότασής του, δείχνοντάς του πώς να επαναπροσδιορίσει, διαρθρώσει και ποσοτικοποιήσει τα οφέλη που θα επέφερε μια νέα προτεινόμενη συμφωνία.
 • Αναδείξαμε τα οφέλη της νέας συμφωνίας και στα δύο μέρη, καθώς και τις συνέπειες μη επίτευξης συμφωνίας.
Τι πετύχαμε για τον πελάτη μας:
 
 • Κατορθώσαμε να πετύχουμε μια νέα συμφωνία μεγαλύτερης διάρκειας από την υφιστάμενη και οικονομικού αντικειμένου που ξεπερνούσε το 35% της αξίας της προηγούμενης σύμβασης.
 • Αποτρέψαμε το άλλο μέρος από το να επιλέξει εναλλακτικό συνεργάτη για την υπηρεσία του πελάτη μας.

1

Ενημέρωση

Δουλεύουμε μαζί σας καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των στόχων, προτεραιοτήτων και περιθωρίων της διαπραγμάτευσης.

2

Μελέτη

Μελετούμε και αναλύουμε λεπτομερώς όλα τα δεδομένα τόσο της δικής σας όσο και της αντίθετης πλευράς, αναγνωρίζοντας μοτίβα που θα φανούν χρήσιμα στο διαπραγματευτικό τραπέζι.

3

Εκτίμηση

Προσεγγίζουμε την διαδικασία της διαπραγμάτευσης αναγνωρίζοντας εναλλακτικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τη διαπραγματευτική ισχύ των δύο πλευρών.

4

Σχεδιασμός

Χαράσσουμε την στρατηγική της διαπραγμάτευσης επιλέγοντας τις κατάλληλες τακτικές.

5

Υλοποίηση

Διενεργούμε την διαπραγμάτευση μαζί σας ή εκ μέρους σας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα δικά σας συμφέροντα.

1. Ενημέρωση
Δουλεύουμε μαζί σας καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των στόχων, προτεραιοτήτων και περιθωρίων της διαπραγμάτευσης.
2. Μελέτη
Μελετούμε και αναλύουμε λεπτομερώς όλα τα δεδομένα τόσο της δικής σας όσο και της αντίθετης πλευράς, αναγνωρίζοντας μοτίβα που θα φανούν χρήσιμα στο διαπραγματευτικό τραπέζι.
3. Εκτίμηση
Προσεγγίζουμε την διαδικασία της διαπραγμάτευσης αναγνωρίζοντας εναλλακτικές επιλογές βάσει της διαπραγματευτικής ισχύος των δύο πλευρών.
4. Σχεδιασμός
Χαράσσουμε την στρατηγική της διαπραγμάτευσης επιλέγοντας τις κατάλληλες τακτικές.
5. Υλοποίηση
Διενεργούμε την διαπραγμάτευση μαζί σας ή εκ μέρους σας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα δικά σας συμφέροντα.
Previous
Next

Η επιτυχία σας,
προτεραιότητά μας!

Συχνές Ερωτήσεις

Η BCNA αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές και επιχειρηματικές σας συμφωνίες, από το στάδιο της προετοιμασίας ως την τελική τους έκβαση. Μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει στα 20 χρόνια της πορείας μας, μπορούμε να σταθούμε πολύτιμοι συνεργάτες στις πιο σημαντικές επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Είναι σημαντικό να έχετε δίπλα σας επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Η BCNA όμως δεν είναι απλά μια εταιρεία συμβούλων.

Έχοντας στις τάξεις της εξειδικευμένους επαγγελματίες διαπραγματευτές πλαισιωμένους από μια ομάδα ειδικοτήτων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του σύγχρονου επιχειρείν, διερευνούν και αναλύουν τα πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν, δεδομένα που οι παραδοσιακοί σύμβουλοι θα μπορούσαν να παραβλέψουν εν μέσω μιας διαπραγμάτευσης.

Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να πετύχει για εσάς η BCNA σε συνεργασία με τους έμπιστους συνεργάτες σας.

Κάθε υπόθεση διαπραγμάτευσης είναι μοναδική. Δουλειά μας είναι να αναγνωρίσουμε τα μοναδικά της χαρακτηριστικά και να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας βάσει αυτών. Μελετώντας λεπτομερώς και αναλύοντας τις παραμέτρους και τα δεδομένα που αφορούν και τις δύο πλευρές, είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε μια πληθώρα τακτικών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Αποκτούμε έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διαπραγματευτικό τραπέζι και οδηγούμαστε στην επίτευξη του στόχου, την καλύτερη συμφωνία για εσάς!

Μην χάνετε άλλες ευκαιρίες!

Αρχική Συζητήσεις Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις

Επισκόπηση 6 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #6704
   BCNA
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Οι διαπραγματεύσεις έχουν ευθύ αντίκτυπο στην κερδοφορία μιας επιχείρησης είτε αυτές σχετίζονται με τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων είτε αφορούν πολυπλοκότερες επιχειρηματικές συμφωνίες. Μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση αποτελεί τη διαφορά μεταξύ μιας οριακά αποδεκτής και μιας επιχειρηματικά βέλτιστης συμφωνίας.

   • Το θέμα τροποποιήθηκε 5 μήνες, 2 εβδομάδες πριν από admin99
   • Το θέμα τροποποιήθηκε 5 μήνες, 2 εβδομάδες πριν από admin99
  • #6706
   Nikos K
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Ναι είμαι και γω απ’ αυτούς που χρωστάνε στην τράπεζα! Εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό; Μπορείτε δηλαδή να διαπραγματευτείτε τις οφειλές μου;

   • #6709
    BCNA
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, καθώς δεν αναλαμβάνουμε διαπραγματεύσεις με πιστωτικά ιδρύματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • #6711
   Papadopoulos M
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Έχω μια startup επιχείρηση και ψάχνω χρηματοδότηση. Εσείς έχετε κάποια λίστα με πιθανούς ενδιαφερόμενους ή μόνο και αφού βρω εγώ εμπλέκεστε; Ευχαριστώ!

   • #6722
    BCNA
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Εξαρτάται. Συνήθως εμπλεκόμαστε όταν έχετε βρει τον πιθανό επενδυτή στην start-up σας, έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε για λογαριασμό σας την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Παρόλα αυτά, επειδή διαθέτουμε πρόσβαση ένα δίκτυο επενδυτών πιθανά να μπορούσαμε να το επικοινωνήσουμε σε αυτούς. Θα πρέπει πρώτα, όμως, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για εσάς και την επιχείρησή σας.

  • #6725
   Socratis_N
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Ξεκίνησα διαδικασίες συγχώνευσης της εταιρείας μου προ κορονοιού με μια μεγαλύτερη εταιρεία και πλέον δεν βγάζω άκρη! Μπορείτε να με βοηθήσετε;

   • #6726
    BCNA
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Φυσικά! Καλέστε μας στο … να κλείσουμε ένα ραντεβού!

  • #6728
   Demis
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Καλημέρα. Ενδιαφέρομαι να αγοράσω μια επιχείρηση μπορεί να μου πει κάποιος την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

   • #6729
    Χάρης Β
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Τι θέλεις να μάθεις φίλε μου γίνε πιο συγκεκριμένος

  • #6730
   Μανώλης Μ.
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Καλησπέρα φίλοι μου, εγώ συνήθως διαπραγματεύομαι μόνος ή με δικηγόρο στην επιχείρησή μου έχει κανείς εμπειρία με σύμβουλους διαπραγμάτευσης; Ευχαριστώ.

   • #6733
    Nickyi N
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Καλησπέρα! Έχω συνεργαστεί με την συγκεκριμένη εταιρεία, αρχικά με επιφύλαξη και περισσότερο περιέργεια, και πράγματι με βοήθησαν να κλείσω μια συμφέρουσα συμφωνία. Σαφώς ο δικηγόρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας και δεν παραγκωνίζεται ο ρόλος του, αλλά οι άνθρωποι προσφέρουν κάτι έξτρα από αυτό. Εγώ προσωπικά έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία.

   • #6734
    Μανώλης Μ.
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Ναι οκ, για να υπάρχουν προφανώς κάτι έχουν να προσφέρουν, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό και γιατί διαφοροποιούνται από τους ήδη υπάρχοντες δικηγόρους ή συμβούλους επιχειρήσεων που ξέρουμε.

   • #6735
    Nickyi N
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Γι’ αυτό υπάρχουν τα τηλέφωνα! Μπορείτε να τους καλέσετε και να ρωτήσετε τα πάντα! Καλημέρα!

  • #6736
   EuphangeL
   Συμμετέχων
   Up
   0
   Down

   Έχω τρία βενζινάδικα θέλω να ανοίξω τέταρτο σε άλλο νομό και θέλω να κλείσω καλύτερη συμφωνία. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

   • #6737
    BCNA
    Συμμετέχων
    Up
    0
    Down

    Καλησπέρα σας! Φυσικά και μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξηγήσουμε γιατί αξίζει να μας εμπιστευτείτε!

Επισκόπηση 6 απαντητικών νημάτων
 • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.