Πότε ήταν η τελευταία φορά
που νιώσατε
σίγουροι
σε μια διαπραγμάτευση;

Μαζί μας θα είναι κάθε φορά!

ΔΩΡΕΑΝ Εξατομικευμένο Πλάνο Διαπραγμάτευσης Αποκλειστικά για τη δική σας υπόθεση

Καθώς είμαστε η πρώτη Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αμιγώς με τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, έχουμε τον τρόπο να σας προσφέρουμε τη ΣΙΓΟΥΡΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ που αναζητάτε.

Πώς;

Πλάνο

eared

ΑΚΟΥΜΕ

Σχεδιάζουμε μαζί σας τη διαπραγματευτική διαδικασία, από την αρχή έως το τέλος.

statisticsed

ΜΕΛΕΤΑΜΕ

Μελετάμε διεξοδικά και αντικειμενικά τα χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς, κι έτσι αναγνωρίζουμε τα σημεία πίεσης προς όφελος του πελάτη μας, αποφεύγοντας τυχόν εκπλήξεις.

ideaed

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

Προσεγγίζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση και δημιουργούμε ένα πλήρως εξατομικευμένο πλάνο διαπραγμάτευσης βάσει των δικών σας αναγκών, μειώνοντας στο ελάχιστο τα περιθώρια λάθος χειρισμού.

implemented

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ

Έχοντας λάβει υπόψη τις σημαντικότερες παραμέτρους, υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε επιλέξει με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας.

Ζητήστε το δωρεάν Εξατομικευμένο
Πλάνο Διαπραγμάτευσης για τη δική σας υπόθεση!

«Υποθέσεις που χειριστήκαμε εκ μέρους των πελατών μας»

Οι δικές σας υποθέσεις

1

Η συγκεκριμένη επιχείρηση βρέθηκε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, εξαιτίας διαφόρων δυσμενών αλλαγών και συνεχιζόμενων αναιμικών πωλήσεων της αγοράς. Αυτό σήμανε κίνδυνο αναγκαστικής διακοπής στη λειτουργία της επιχείρησης, εντός έξι μηνών.

Τι κάναμε εμείς
Αναλύσαμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης από νομική, εμπορική και οικονομική σκοπιά, μελετώντας τη βιωσιμότητά της στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς.
Καταγράψαμε τους διαπραγματευτικούς στόχους που θα έπρεπε να πετύχουμε ώστε να αντιστραφεί η αρνητική πορεία που είχε διαγράψει η επιχείρηση το τελευταίο έτος.
Καταστρώσαμε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης με υφιστάμενους προμηθευτές αξιολογώντας τη σημασία του καθενός στη λειτουργία της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπραγματευτική τους θέση.
Αναλύσαμε τα σημεία πίεσης.
Καταστρώσαμε λύσεις για κάθε προμηθευτή ξεχωριστά με γνώμονα τη διατήρηση των υφιστάμενων συνεργασιών και τη βιωσιμότητα τόσο του πελάτη μας, όσο και των προμηθευτών.

Τι πετύχαμε
Μείωση του χρέους προς τους προμηθευτές του, κατά 40%.
Επαναδιαπραγματευθήκαμε όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες που είχε συνάψει η επιχείρηση, επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους από τους ήδη υπάρχοντες.
Επαναφορά στην κερδοφορία με βιώσιμους όρους.

2

Ο πελάτης μας, μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα του FMCG, ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε γειτονική χώρα. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπιζε ήταν ο εντοπισμός αξιόπιστων εταίρων και η διαπραγμάτευση μαζί τους.

Τι κάναμε εμείς
Χαρτογραφήσαμε το επιχειρηματικό και νομικό τοπίο της εν λόγω χώρας και βοηθήσαμε τον πελάτη να αποκρυσταλλώσει τη στρατηγική επέκτασής του.
Καταγράψαμε και αναδείξαμε τόσο τους οικονομικούς, όσο και τους στρατηγικούς στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετούν οι διαπραγματεύσεις του με πιθανούς εταίρους.
Σχεδιάσαμε τη διαπραγματευτική στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσει, έχοντας λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση του πελάτη μας και τα μελλοντικά του σχέδια για την περιοχή.

Τι πετύχαμε
Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να κλείσουμε πολλαπλές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα, που επέφεραν αύξηση εσόδων της τάξεως του 84% κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της θυγατρικής του εταιρείας.

3

Ο πελάτης μας είχε παγιδευτεί σε μια μακροπρόθεσμη σύμβαση για την παροχή αναβαθμίσεων λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης μιας μεγάλης εταιρείας IT.
Λόγω ανεπαρκούς διαπραγμάτευσης, η υπάρχουσα συμφωνία οδήγησε στη σταθερή μείωση της κερδοφορίας του πελάτη μας, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΙΤ απαιτούσε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης ως είχε.

Τι κάναμε εμείς
Αξιολογήσαμε τη διαπραγματευτική θέση, τις εναλλακτικές επιλογές και τους στόχους του πελάτη μας.
Αποτυπώσαμε την υφιστάμενη δυναμική των σχέσεων των δύο πλευρών και αναγνωρίσαμε τις κύριες ανησυχίες του αντισυμβαλλόμενου –οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο οικονομικά ζητήματα.
Εντοπίσαμε τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο εταιρείες και μετρήσαμε την επιρροή τους και το επίπεδο εμπλοκής τους στις διαπραγματεύσεις.
Προτείναμε βήματα που θα μπορούσαν να παράγουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη.
Βοηθήσαμε τον πελάτη μας να αναδιαμορφώσει την αξία της πρότασής του, δείχνοντάς του πώς να επαναπροσδιορίσει, διαρθρώσει και ποσοτικοποιήσει τα οφέλη που θα επέφερε μια νέα προτεινόμενη συμφωνία.
Αναδείξαμε τα οφέλη της νέας συμφωνίας και στα δύο μέρη, καθώς και τις συνέπειες μη επίτευξης συμφωνίας.

Τι πετύχαμε
Κατορθώσαμε να πετύχουμε μια νέα συμφωνία μεγαλύτερης διάρκειας από την υφιστάμενη, οικονομικού αντικειμένου που ξεπερνούσε το 35% της αξίας της προηγούμενης σύμβασης.
Αποτρέψαμε το άλλο μέρος από το να επιλέξει εναλλακτικό συνεργάτη για την υπηρεσία του πελάτη μας.

«Αποκομίστε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στις επιχειρηματικές σας διαπραγματεύσεις!»

Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος!

Η πληρωμή μας υπολογίζεται βάσει της επιτυχημένης επιχειρηματικής συμφωνίας και μόνο εάν οι στόχοι που έχουν τεθεί εξαρχής έχουν επιτευχθεί.

Με αυτό τον τρόπο είστε σίγουροι ότι το συμφέρον σας είναι διασφαλισμένο.

Μιλήστε μας για τη δική σας υπόθεση!

[bbp-single-topic id=6910]
[bbp-register]